• بودجه ریزی مالی به صورت دوره ای

 • انجام امور حسابداری مالی شرکتها ، موسسات و سازمانها در زمینه های تولیدی،خدماتی،بازرگانی، پیمانکاری و …

 • انجام امور حسابداری مالی کلیه اشخاص حقیقی

 • حسابرسی عملیاتی و قانونی

 • تهیه و نظارت بر ارائه صورت معاملات فصلی

 • تحریر دفاتر قانونی

 • تهیه صورتهای مالی مطابق با استانداردهای حسابداری

 • طراحی سیستم های مالی و کدینگ

 • بروزرسانی فرایند ثبت اسناد و مدارک مالی معوق

 • استقرار نرم افزارهای مالی

 • تامین نرم افزار حسابداری مطابق نیاز هر کسب و کار

 • حسابرسی داخلی تامین اجتماعی

 • حسابرسی داخلی