• تهیه برنامه استراتژیک مالیاتی دوره ای

 • بودجه ریزی مالیاتی به صورت دوره ای

 • انجام امور حسابداری مالیاتی شرکتها ، موسسات و سازمانها در زمینه های تولیدی،خدماتی،بازرگانی، پیمانکاری و ……

 • انجام امور حسابداری مالیاتی کلیه اشخاص حقیقی

 • حسابرسی مالیاتی

 • تامین نیروی حسابدار مالیاتی در سطوح مقدماتی و پیشرفته

 • تهیه و نظارت بر ارائه صورت معاملات فصلی

 • تهیه و نظارت بر ارائه اظهارنامه های ارزش افزوده

 • تحریر دفاتر قانونی

 • تنظیم لوایح مالیاتی در مراجع رسیدگی

 • تنظیم لوایح مالیاتی در دیوان عدالت اداری و شورای عالی مالیاتی

 • اطلاع رسانی بخشنامه ها و دستورالعمل های مالیاتی متناسب با نوع فعالیت